ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat:

Telefon: +36204281186

                                                                                        

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételek

1.Szolgáltató, üzemeltető adatai:

A www.compaya.hu tulajdonosa: Gamer Café Kft.

Cégjegyzékszáma: 13-09-105383

Adószáma: 13603799-2-13

Bankszámla száma: 10403208-50526675-48551005

Székhelye: 2030 Érd, Budai út 28.

Képviselő: Hanák Róbert ügyvezető

Telefonszám: +36204281186

E-mail cím: info@gyerefejleszto.hu

A tárhely szolgáltató üzemeltető neve: Ezit Kft.

Székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Elérhetősége: info@ezit.hu

Telefonszám: +36309274422

Adószám: 23493474-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-968191

Ügyfélszolgálat megkeresése írásban: Az info@compaya.hu email címen, illetve a www.compaya.hu Kapcsolatfelvétel oldalon elérhető kapcsolati űrlap kitöltésével. A www.compaya.hu oldalait bárki korlátozás nélkül böngészheti, véleményét, megjegyzését közölheti. Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az oldalon közzétett felhasználói tartalmakat moderálja vagy törölje. A www.compaya.hu oldalainak frissítése naponta történik.

Érvényesség és hatály

Ezen Általános Szerződési Feltételek lépnek hatályba a www.compaya.hu honlapon keresztül történő megrendeléskor. Az ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.compaya.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházában (a továbbiakban: Webáruház ) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződési feltételekben meghatározott Felek között jön létre. A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak, ezt Vevő tudomásul veszi. A jelen ÁSZF-ben foglaltak - így a szállításra és megrendelésre vonatkozó feltételek is - továbbá a Weboldalon feltüntetett árak csak és kizárólag a Webáruházban történő vásárlás (interneten keresztül történő megrendelés) esetén érvényesek. A szerződéskötés nyelve magyar. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a mindenkor hatályos magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021 (VI.30.) Korm. rendelet, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. („Infotv.”) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

Hibás teljesítés vélelme

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 1 éven belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Az ellenbizonyítás sikertelensége esetén a fogyasztó élhet kellékszavatossági igényével. Ptk. 6:158§ 

 

A fogyasztót megillető kellékszavatosággi jogok

A fogyasztó és a vállalkozás közötti - ingó dolognak minősülő áru adásvételére irányuló - szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a kötelezett költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt. Ptk. 6:159§

 

A teljesítés szerződésszerűségének követelményei

A szolgáltatásnak a teljesítés időpontjában meg kell felenie a 373/2021. (VI.30.) Korm. rendeletben foglalt követelményeknek. 

 

Adatkezelési szabályok, adatvédelmi tájékoztató

A Gamer Café Kft. számára kiemelt fontosságú a rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelme. Ennek megfelelően a Gamer Café Kft. elkötelezte magát, hogy a felhasználók és Vevők adatait a mindenkori hatályos jogszabályi előírásokat és a saját minőségirányítási szabályzatát megtartva kezeli, és ezáltal hozzájárul a biztonságos internetezés és vásárlás lehetőségének megteremtéséhez. A megrendelések teljesítéséhez szükséges, alvállalkozók részére történő adatszolgáltatást, valamint a Webáruház üzemeltetőjének történő adatszolgáltatást leszámítva a Gamer Café Kft. az általa kezelt adatokat az itt közölteken túl harmadik félnek nem adja át. A Gamer Café Kft. az oldal üzemeltetését az Ezit Kft.vel közösen végzi.

Az adatokat minden módon védi a Gamer Café Kft., különösen a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, megváltoztatás, törlés, megsemmisülés ellen, mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során. A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá - magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett. Kizárólag olyan adatot kér a Gamer Café Kft. a regisztráció során, melyek a megrendelések teljesítéséhez, a vásárlás lebonyolításához elengedhetetlenül szükségesek. A regisztrációkor, vásárláskor adatbázisunkban rögzítésre került adatokat a Gamer Café Kft. saját belső felhasználására, statisztikák készítése céljából elemezheti.

A felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Gamer Café Kft. a személyes adatait a fent meghatározott cél érdekében kezelje, feldolgozza, tárolja. A felhasználó tudomásul veszi a tájékoztatást, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését, tájékoztatást kérhet az adatkezelésről. A Webáruház mindenben betartja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szigorú előírásait. A személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző információ -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

A regisztrált felhasználó nevén, címén, telefonszámán, e -mail címén túlmenően weblapunkon tett minden látogatás alatt további adatok automatikus gyűjtésére is sor kerül technikai okokból: ilyen pl. az IP-cím, amelyet a Vevő internet-szolgáltatója oszt ki számítógépe részére az internetre való csatlakozás céljából vagy információk arról az internet-helyről, ahonnan a Vevő meglátogatta Webáruházunkat, de ilyenek a Vevő által használt böngésző beállításai is. Ez a technikai anyag némely esetben személyes adatokat képezhet. Általános szabályként azonban mi ezeket a technikai adatokat csupán olyan mértékben használjuk föl, amennyire technikai szempontból weboldalunk működése és védelme érdekében szükséges a támadásokkal és visszaélésekkel szemben.

Személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet kezelni. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Személyes adat kizárólag akkor kezelhető, amennyiben ahhoz az érintett hozzájárul, azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. A 16. életévét betöltött fiatalkorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozat érvényességéhez, törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

Az Info tv. előírásai keretein belül gyűjtjük, feldolgozzuk és felhasználjuk a Vevő személyes adatait különösen akkor, amikor látogatást tesz a www.gyerekfejleszto.hu honlapon, amikor ott regisztrál, vagy bejelentkezik egy vásárlói azonosítóval, vagy amikor termékeket rendel nálunk. Adatait csak a hatályos jogi előírásoknak és ezen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően, valamint a Vevő beleegyezésével használjuk föl. Önnek bármikor joga van az adatkezeléshez való hozzájárulását visszavonni. Amikor rendel tőlünk, a Vevő által megadott személyes adatokat összegyűjtjük, feldolgozzuk és felhasználjuk a vonatkozó hatályos adatvédelmi törvények keretein belül. A Vevőtől kért információk, amelyek a Vevő által igényelt szolgáltatásunk teljesítéséhez szükségesek, az űrlapon kötelező mezőként szerepelnek.

A szerződések megkötéséhez és végrehajtásához az egyes esetektől függően szükségünk van olyan kapcsolati információkra, mint a név, szállítási és számlázási cím, illetve a Vevő által választott fizetési módról szóló tájékoztatás. Ezen kívül a Vevő adatait használjuk még vásárlói adatbázisunk frissítésére, hogy az adatbázisban csak releváns adat tárolódjon. Gépelési hibák elkerülésére és annak biztosítására, hogy a Vevő által rendelt árucikket meg is kapja, a beírt címet teljesség és pontosság tekintetében ellenőrizzük.

A Webáruház termékválasztékáról és különleges akcióiról szóló tájékoztatást és egyéb értesítéseket küldhet. Amennyiben külön regisztrált, a Gamer Café Kft. hírlevelet, e-mailben személyre szabott tájékoztatást küldhet termékválasztékáról és a Webáruház egyéb promócióiról, ajánlatairól, új szolgáltatásainkról. Természetesen amennyiben a Vevő nem kíván hírlevelet kapni, bármikor letilthatja ezt a funkciót.

Olyan tájékoztatási célú értesítések, amelyek nélkülözhetetlenek a szerződés teljesítéséhez és a www.compaya.hu működéséhez, például a szolgáltatásokkal kapcsolatos információk vagy díjfizetéses csomagok (pl. rendelés visszaigazolása, szerződési dokumentumok, fizetés feldolgozása), nem tilthatók le. Ezeket az értesítéseket a Vevő által megadott célhelyre küldjük.

Tároljuk és felhasználjuk a Vevő adatait, amikor megkeres minket telefonon, emailben vagy a kapcsolati űrlapunkon keresztül, illetve ha információt küld számunkra valamilyen más formában és emiatt adatai hozzánk kerülnek. Ezen kívül tároljuk és felhasználjuk személyes adatait és a technikai információkat olyan mértékben, amennyire az szükséges a Weboldalon történő helytelen használat vagy más törvénytelen cselekedet megelőzése, vagy azzal szembeni eljárás érdekében, pl. az adatbiztonság fenntartása miatt informatikai rendszerünk elleni támadás esetére. Végül tároljuk és felhasználjuk adatait olyan mértékben, amennyire erre minket a jogszabályok köteleznek, így a többi között hivatalos szerv vagy bírósági végzés alapján, jogaink biztosítására és igényeink követelésére. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A fogyasztó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

Adatátadás harmadik fél részére

Adatait a rendelés teljesítése érdekében kizárólag az áruk kiszállításához szükséges mértékben átadjuk a logisztikai cégeknek és a rendelést kezelő postai ügyintézőknek. Végül adatait átküldjük harmadik félnek vagy hivatalos hatóságnak a fennálló adatvédelmi törvények keretén belül, ha erre minket hivatalos végzés vagy bírósági határozat kötelez, illetve ha erre engedélyünk van, továbbá jogaink biztosítására és követeléseink kikényszerítésére. Személyes adatainak biztonsága rendkívül fontos számunkra. Ezért a Vevő nálunk tárolt adatait technikai és szervezeti intézkedésekkel védelmezzük, hogy hatékonyan megakadályozzuk azok harmadik fél által történő elvesztését és manipulálását. Azokat az alkalmazottjainkat, akik a személyes adatokat földolgozzák, köti az adattitkosság, annak betartása kötelezettségük. Személyes adatai védelme érdekében ezeket az adatokat kódolt-titkosított formában továbbítjuk. Adatai hosszú távú oltalmának biztosítására a technikai biztonsági intézkedéseinket rendszeresen ellenőrizzük, és ha szükséges, az adott helyen érvényes technológiai szabványhoz igazítjuk. Ezek az elvek azoknál a vállalatoknál is érvényesek, amelyek rendeléseink és instrukcióink révén adatot dolgoznak fel és használnak.

 

A Vevő adatokkal kapcsolatos jogai

A Vevőnek törvény adta joga van a nálunk kezelt személyes adataira vonatkozó tájékoztatás kéréséhez, valamint azok módosításához, törléséhez és zároltatásához. Azok az adatok, amelyeket jogi, törvényi vagy szerződésbeli kötelezettségből kell tárolnunk a kereskedelmi nyilvántartás megőrzéséhez, törlés helyett zárolásra kerülnek, hogy megakadályozzuk más célra való felhasználásukat.

 

Beleegyezés, visszavonás és tiltakozás joga

Amikor adatait olyan célra használjuk, amely a jogi rendelkezések folytán megköveteli a Vevő beleegyezését, mindig kérjük a Vevő kifejezett engedélyét és naplózzuk az engedélyt az adatvédelmi előírásoknak megfelelően. Az egyszer megadott engedélyt bármikor vissza lehet vonni, és/vagy Ön tiltakozhat adatainak olyan jövőbeni használata ellen, mint a reklám, a piackutatás és véleménykutatás. Szíves megértését kérjük, hogy a Vevő tiltakozásának/visszavonásának végrehajtása esetleg némi időt vesz igénybe, és hogy az implementálás idején Ön még esetleg továbbra is kaphat tőlünk értesítőket. Beleegyezésének vagy tiltásának kifejezésére, elegendő számunkra egy arról szóló egyszerű értesítés is.

 

Megrendelhető termékek

A www.compaya.hu kizárólag új termékeket értékesít. A termékleírás tartalmazza, illetve tartalmazhatja: • a termékkategóriát • a termék alapadatait (pl. termékfotó, életkor, nyelv, játékidő, játékosok száma, működés, téma, kiadó, játékcsalád) • rövid leírást és díjakat, részletes ismertetőt, értékeléseket, játékszabályt ismertető filmet, letölthető játékszabályt • a vételárat (normál ár), mely 1 db termékre vonatkozik és tartalmazza az ÁFÁ-t is, illetve bizonyos esetekben az „akciós árat”, amely egy adott időszakra vonatkozó, minden felhasználó számára egyforma, kedvezményes ár. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért a Gamer Café Kft. nem tud felelősséget vállalni. Az ezirányú felhasználói, Vevői jelzéseket a Gamer Café Kft. továbbítja a fordító és a gyártó felé. A termék adataiban a változás joga fenntartva. Az oldal feltöltésekor keletkezett esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk. A termékek általában Webáruházunkban online és boltjainkban személyesen is megvásárolhatóak. A Webáruházban részletesen feltüntetjük a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítünk meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek, a képek színei némileg eltérhetnek a valóságtól.

 

Regisztráció

A www.compaya.hu Webáruházban regisztrált felhasználók és vendégvásárlók vásárolhatnak. A vendégvásárlók számára nem jön létre profil, de a tranzakció teljesítéséhez szükséges adataikat tároljuk. A regisztráció írásban, egy adatlap kitöltése és elküldése útján történik, és feltétele, hogy a Vevő a jelen üzleti szabályzatot elfogadja, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerje el. A Vevő a sikeres regisztrációról emailben értesítést kap. A Gamer Café Kft. jogosult azonban visszautasítani bármely regisztrációs igényt, amennyiben a Vevő valótlan vagy hiányos adatokat ad meg a regisztrációs űrlapon, vagy az adatokból, illetve a körülményekből arra következtethet, hogy a regisztráció célja nem a weboldal rendeltetésszerű használata. A Gamer Café Kft. jogosult továbbá a regisztrációt törölni, amennyiben a Weboldal használata (böngészés, illetve vásárlás esetén) a Vevő részéről visszaélést, jogellenes magatartást vagy cselekményt észlel. A regisztrált felhasználó a webshop regisztrációját bármikor írásban, az Ügyfélszolgálatnak küldött email útján megszüntetheti. Regisztrált felhasználó csak saját nevében vásárolhat, illetve járhat el. Gazdálkodó szervezet, oktatási intézmény, klub, civil szervezet esetében az arra jogosult, vagy felhatalmazott személy járhat el. Gazdálkodó szervezet is magányszemélyként regisztrált, majd a számlázási címnél jelzi a Gazdálkodó szervezet nevét, címét, adószámát és többi adatát.

 

A szerződés létrejötte

A Vevő a fizetésre vonatkozó gombra történő kattintással kötelező érvényű ajánlatot tesz a bevásárlókosárban található árucikk(ek) megvételére, és elfogadja ezen ÁSZF érvényességét és tartalmát. A kézhezvétel megerősítése, amely a rendelés feladása után kiküldésre kerül, igazolja, hogy a Vevő rendelését a Webáruház megkapta; ez azonban nem jelenti a Vevő ajánlatának elfogadását. A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Webáruház kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön értesítéssel igazol vissza. A Vevő a Weboldalon való regisztrációval, illetve a telefonon leadott rendeléssel elismeri, hogy jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés menetével tisztában van, továbbá az Adatvédelmi tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul. A Vevő a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul veszi, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. A Vevő által tett megrendelés, egyben szerződési nyilatkozat megtétele a Webáruház javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

 

A rendelés menete

A Vevő a megrendelését a termékek virtuális kosárba helyezésével állíthatja össze. A termék alatti „Kosárba” gombra kattintva lehet a terméket a virtuális kosárba helyezni. Az oldal fejlécében található kosár ikonra kattintva megtekinthető a Kosár tartalma-Kosár megtekintése (a kiválasztott termék/termékek), és itt van lehetőség módosítani vagy törölni a kosár tartalmát. Ezt követően a „Megrendelés” gombra kattintva lehet eljutni a Megrendelés oldalra, ahol megadható, módosítható a számlázási, szállítási cím, telefonszám megadására. Lehetőség van eltérő szállítási és számlázási cím megadására is. Az Általános Szerződési feltételek és az adatkezelési tájékoztató elfogadása után a „Tovább” gombra kattintva a szállítási és fizetési mód megadása szükséges. A „Tovább” gombra kattintva az adatok egyeztetésére van lehetőség és itt tud egyéb szállítással kézbesítéssel kapcsolatos információkat megadni. Már csak a megrendelés elküldését kell jóváhagyni. A megrendelés elküldése után a Vevő üzenetet kap, amely azt nyugtázza, hogy a megrendelés eljutott hozzánk. Amennyiben szükséges, munkatársunk rövid időn belül email-ben vagy telefonon megkeresi a Vevőt. A megrendelést a Gamer Café Kft. a rendelt termékek rendelkezésre állása esetén 1 munkanapon belül visszaigazolja. Amennyiben e visszaigazolás a Vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 2 munkanapon belül a Vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Webáruházhoz vagy a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

 

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

A megrendelések feldolgozása a visszaigazolástól számított 3 munkanapon belül megtörténik. Ha a Webáruház és a Vevő a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a Webáruház legkésőbb a megrendelésnek hozzá való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre. Ha a Webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Vevőt haladéktalanul tájékoztatni. E kötelezettség teljesítése Webáruházat nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

 

Szállítási és fizetési információk

A szállítás Budapesten és vidéken is hétfőtől-péntekig kérhető. A megrendelt termékek kiszállítását a GLS vagy Sameday Futárszolgálaton keresztül vállalja a Gamer Café Kft. A szállítási költség házhozszállítás esetén 0 - 15000 Ft közötti rendelésnél GLS esetében 1990 Ft, Sameday esetében pedig 1190 Ft. 15000 Ft feletti rendelés esetén ingyenes.

 

A szállítási és átvételi módok részletei

A Vevő a megrendelőlap kitöltésekor nyilatkozik a választott szállítási módról, amely lehet: • Házhozszállítás: Budapesten és vidéken (hétfőtől-péntekig 8.00-18.00 óráig) ezesetben a fizetés történhet előre utalással (ekkor a pénz beérkezését követő napon adjuk át a rendelést a futárszolgálat munkatársának) vagy utánvéttel (fizetés az áru átvételekor készpénzben, vagy bankkártyával a futárnak) • A termékek személyes átvétele: a Gamer Cafe Kft./ Compaya Társasjáték átvételi pontján történik, nyitva tartás ideje alatt. Személyes átvétel esetén (raktáron lévő termékeknél jellemzően 1 munkanapon belül), kollégáink e-mailben értesítik Önt arról, hogy a megrendelt termékek átvehetőek. Üzletünkben bankkártyás fizetési lehetőséget biztosítunk. Online bankkártyás fizetés az K&H Bank Zrt. alkalmazásával történik. A rendelés véglegesítése után a vevő a K&H Bank Zrt. felületére kerül, ahol biztonságos módon fizetheti ki rendelését bankkártyája segítségével. Ez a fizetési mód csak raktáron lévő termékekre érvényes, előrendelésnél nem választható! Amennyiben a fizetés bármely oknál fogva meghiúsul, a rendelés törlésre kerül.

Az itt szereplő szállítási feltételek csak kiskereskedelmi vásárlóink számára érvényesek. A megrendelés módosítására a megrendelés leadása után már nincs lehetőség. A Vevő biztosítja a kiszállított termék átvételét, melyet aláírásával igazol. A Vevőnek az átvételkor meg kell győződnie arról, hogy az általa megrendelt terméket szállították-e részére, illetőleg a kiszállított termék(ek) mennyiségben és szemmel láthatóan minőségben megfelel(nek) a megrendelésének. Esetleges kifogását a Vevőnek haladéktalanul jeleznie kell a szállítónál és a Vevőszolgálat felé. Amennyiben a Vevő a kiszállított terméket nem veszi át, a sikertelen, illetve az ismételt kiszállítás költsége is őt terheli. A fenti szállítási feltételek és díjak kizárólag a Webáruházban történő vásárlás esetén érvényesek.

 

Számlázás, fizetési módok

A számlát minden esetben a Gamer Café Kft. állítja ki, mindenkor a hatályos számviteli törvény és adójogszabályok által meghatározott adattartalommal, amely tartalmazza a szállítási költséget is, amennyiben a Vevő rendelt házhozszállítást. A megrendeléskor a Vevő az alábbi fizetési módok közül választhat: • Online bankkártyás fizetés a K&H Zrt. modul segítségével (csak raktáron lévő termékekre érvényes, előrendelésnél nem választható!) • Előreutalással • Személyes átvétel esetén, készpénzben vagy bankkártyával a Gamer Cafe Kft./ Compaya Társasjáték átvételi pontján (1097 Budapest, Gyáli út 18-20.) • Házhozszállítás esetén az áru átvételekor, készpénzben, vagy bankkártyával a szállítónál. Online bankkártyás fizetés esetén elfogadásra kerülő kártyatípusok a következők: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, V-Pay.

 

Elállás jog

A Vevőnek jogában áll, a megrendelést követően, de még a kiszállítás előtt a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás okán a Vevőnek fizetési kötelezettsége nincs. A lemondást jelezheti e-mailen az info@compaya.hu-n, telefonon, vagy személyesen üzletünkben. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Vevő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket/termékeket. A Vevő az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles is visszajuttatni a terméket a Webáruháznak (azaz maximum a kézhezvételtől számított 28 napon belül). A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Vevő elállása esetén a Gamer Café Kft. az áru ellenértékét haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti, amennyiben a visszaküldött termék sérülésmentes és bontatlan. Nem köteles azonban visszatéríteni a Vevőnek az esetleges emelt díjú fuvarozásból eredő többletköltségeket, csak a normál fuvarozási díjat.

 

Garancia, jótállás

Amennyiben az adott termékre az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak, akkor a jótállási igény a kifizetést igazoló bizonylattal együtt, a termék fogyasztó részére történő átadástól számított egy évig érvényesíthető. A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézése tekintetében a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet helyébe 2014. május 14-én a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) szabályai léptek, az abban foglaltak az irányadók minden egyéb, tartós fogyasztási cikknek nem minősülő termék esetében. Nem érvényesíthető a garanciális igény, ha a hiba a rendeltetésellenes vagy a játékszabályban, illetve kezelési útmutatásban foglaltaktól eltérő használat, szakszerűtlen szállítás vagy tárolás eredménye, vagy a terméken kívül álló ok következménye, vagy a terméket más már javította, illetve ha a javítás lehetetlenné válik a gyártó, az értékesítő vagy a szerviz működési körén kívül álló okból.

 

Panaszkezelés

Tevékenységünkkel kapcsolatos esetleges panasz esetén hozzánk és az alábbi felügyeleti szervekhez fordulhat: • Budapest XIV. kerületi Polgármesteri Hivatal • 1145 Budapest, Pétervárad utca 2-4. +36 1 467 23 00 • Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főfelügyelősége • 1052 Budapest, Városház utca 7. +36 1 450 2598 • A Békéltető testületek elérhetőségei az alábbi linkre kattintva találhatók meg: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek • 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., +36 1 488 2131

 

Vegyes és záró rendelkezések

A felek közötti békés úton nem orvosolható jogviták rendezésében a mindenkor hatályos polgári perrendtartás szerinti hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bíróság jár el. A Gamer Café Kft. weboldala szerzői jogvédelem alá tartozik. A weboldalon megjelenített tartalom egészét, illetve részeit a saját személyes használattól eltérő célra és mértékben kizárólag a Gamer Café Kft. előzetes írásbeli engedélye alapján lehet bármilyen formában felhasználni, kinyomtatni, reprodukálni, terjeszteni, tárolni és átruházni. A www.compaya.hu-n keresztül történő vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve Vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről. A Gamer Café Kft. nem felel a vis maiorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a: • a Weboldal használatából, vagy üzemzavarából, • az adatok bárki által történő megváltoztatásából, • az információtovábbítási késedelemből adódó, • vírusok okozta, • szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő, • vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért. A Gamer Café Kft. jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, a jelen szabályzatot bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók. Árváltozás esetén a változást megelőzően feladott megrendelés esetében a régi - változást megelőző - ár érvényes és kerül felszámításra.

 

Módosítva: 2021. január 01-én

 

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Hatályos 2021. január 01. napjától

 

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete,

a továbbiakban: GDPR) előírásainak megfelelően a Gamer Café Kft. az alábbi tájékoztatást

nyújtja a cég által üzemeltetett www.gyermekfejleszto.hu webáruházzal (továbbiakban: Webáruház) kapcsolatosan folytatott adatkezelésről.

Az Érintett a Webáruház használatával akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a Webáruházban nem regisztrálhat, nem vásárolhat, hírlevélre nem iratkozhat fel, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az Érintett felel azért, hogy a megadott adatai valósak. A megadott adatok valóságáért az Érintett tartozik felelősséggel.

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy a Webáruház funkciói, a megrendelések nyilvántartása és teljesítése csak abban az esetben lehetséges, ha az Érintett az adatait az Adatkezelő részére megadja, és az adatkezeléshez hozzájárul.

 1. Adatkezelő adatai:

Gamer Café Kft. (továbbiakban: Adatkezelő)

Székhely: 2030 Érd, Budai út 28.

Cégjegyzékszám: 13-09-105583

Adószám: 13603799-2-13

Telefon: +36 (20) 428 1186

E-mail: info@compaya.hu

Bankszámlaszám: 10403208-50526675-48551005

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat az Adatkezelőnél az Adatkezelő munkavállalói ismerhetik meg a 2. pontban meghatározott adatkezelési cél eléréséhez szükséges mértékben.

 1. Az adatkezelés jogalapja, célja, időtartama, kezelt adatok köre:

Kötelező adatok: név, email cím, vásárlási adatok (vásárlás dátuma, vásárlás összege) 

A regisztráció során és a Törzsvásárlói Programban való részvételhez csak a saját személyes adatokat kérjük megadni. Az Adatkezelő a valótlan, jogosulatlanul vagy tévesen megadott adatok kezeléséből eredendő károkért nem vállal felelősséget. A kötelezően megadandó adatok hiányában az Adatkezelő nem tudja az Érintett által igénybe venni kívánt szolgáltatást nyújtani, tehát nem tudja például a felhasználói fiókot létrehozni és kezelni, vagy a rendelést teljesíteni. Az Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja az Adatkezelő 1. pontban meghatározott elérhetőségei bármelyikén.

 1. Adatkezelés célja

Az adatkezelés és feldolgozás célja a Webáruház működtetése, az azokhoz kapcsolódó kedvezmények érvényesítése, a vásárlási szokások kiértékelése a vásárlói igények jobb kiszolgálása érdekében, a vásárlók hatékonyabb tájékoztatása a vásárlási lehetőségekről. Az adatokat a Gamer Café Kft. bizalmasan kezeli, azt harmadik félnek nem adja ki. Adatkezelő az így megszerzett adatokat a kedvezmények érvényesítéséhez használja fel.  

 1. Az adatkezelés időtartama: 

Adatkezelő a résztvevők listáját legkésőbb az utolsó használattól vagy használat hiányában a regisztrációtól számított 3 év (inaktivitási idő) kezeli. Az inaktivitási idő eltelte után haladéktalanul törli a tudomására jutott személyes adatokat. 

 1. Adatkezelés jogalapja

A regisztráció során hozzájárul, hogy Adatkezelő a személyes adatokat a jelen Nyilatkozatban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése a jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes és kifejezett hozzájáruláson alapul. Hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, azonban a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét az nem érinti. 

 1. Adatkezelés jogszerűsége:

Adatkezelő az adatkezelés jogszerűségének alátámasztásáról nyilvántartást vezet, melyben rögzíti az adatkezelés során használt email címekhez tartozó kifejezett és önkéntes hozzájárulásának megtételének időpontját, felületét, IP címét. Adatkezelő a nyilvántartásból a személyes adatokat az inaktivitási idő elteltével egyidejűleg törli. A Webáruház látogatása során a Vevő számítógépére kerülnek elmentésre szövegformátumú fájlok (továbbiakban: sütik). Az Adatkezelő főként az ún. session cookies sütiket használja, melyek a böngésző bezárásakor azonnal törlődnek.

Ezek a szövegformátumú fájlok személyes adatokat nem tartalmaznak. Ezenkívül az Adatkezelő használ olyan sütiket is, ún. permanent cookies-t, melyek több látogatás során használatosak. Ezek a sütik is kizárólag a Vevő IP címét tartalmazzák. A Vevő személyének azonosítása ezen sütikkel nem lehetséges. A Webáruház használatával az Érintett hozzájárul a sütik rögzítéséhez, tárolásához és feldolgozásához.

 1. Tájékoztatás adatkezelésről:

Jogosult tájékoztatást kérni személyes adatairól a feltüntetett kapcsolattartási módok bármelyikén. Ilyen igény bejelentése esetén Adatkezelő tájékoztatást ad a kezelt személyes adatokról. Jogosult továbbá arra is, hogy a kezelt adatok kijavítását kérje az Adatkezelőtől.  

 1. Adatkezelés megszüntetése:

Jogosult az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulást elektronikus úton visszavonni. Adatai visszaállítása nem lehetséges. Írásban az Adatkezelő fent megjelölt kapcsolattartási email címén, vagy postai úton valamint a megadott telefonszámon jegyzőkönyvben rögzített bejelentéssel kérheti az adatkezelés megszüntetését, vagy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy a további adatfeldolgozókat tájékoztassa az adatkezelés megszűntetésére irányuló kéréséről.

9.Felügyeleti szerv:

Amennyiben nem elégedett adatkezelésünkkel, az alábbi hatóságnál élhet panasszal: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Telefon: 06-1-391-1400 
Fax: 06-1-391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap: http://www.naih.hu 

 

 1. Adatkezelő elérhetőségei: 

Amennyiben kérdése vagy észrevétele van kérjük, forduljon vevőszolgálatunkhoz, ahol munkatársaink készséggel segítenek Önnek: 

E-mail: info@compaya.hu, Telefon: 06-20/428-1186, Levelezési cím: 2030 Érd, Budai út 28.

 1. Jogszabályok

 A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

 

Hatályos: 2021. január 01. napjától 

 

 

 

Gamer Café Kft.

Compaya Webáruház